БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Голомт Файнэншил Групп ХХК бизнесийн үйл ажиллагаа болон нийгмийн хариуцлагын аливаа санал санаачлагыг дэмжих болон хэрэгжүүлэхдээ байгаль орчинд хор хөнөөл учруулахгүй байх, сөргөөр нөлөөлөхгүй байх тал дээр гол анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллана. Бид хүрээлэн буй байгаль орчноо хамгаалах, байгаль орчин болон эко системд тулгараад буй ноцтой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд оролцох, санал санаачлагуудыг идэвхийлэн дэмжиж бусад бизнесийн байгууллагуудыг уриалан ажиллах болно.

 

Байгаль орчны чиглэлд бидний хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд